Sinagoga (Bistrița)

10 mai 2008

Bistrița / Sinagoga